libero DMCA.com Protection Status
Loading Sự kiện
CHUYÊN ĐỀ 3. LỊCH SỬ VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM tuần 3
 • Chủ đề: Sự ra đời của Việt Nam
 • Mentor: TS. Vũ Đức Liêm
 • Tài liệu chính: Sách “Lịch sử Việt Nam”_Lê Thành Khôi: chương 1,2,3,4
 • Tài liệu thêm:
  • Keith taylor BBC Một cái nhìn mới về lịch sử Việt Nam
  • Liam Kelley Hồng Bàng thị truyện
  • Sự trỗi dậy của Việt Nam_Họ Khúc trong khung cảnh lịch sử Đông và Đông Nam Á
 • Đọc tài liệu và viết reflection trước buổi học
Go to Top