libero DMCA.com Protection Status
Loading Sự kiện
CHUYÊN ĐỀ 3. LỊCH SỬ VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM tuần 4
  • Chủ đề: Sự trưởng thành của Việt Nam
  • Mentor: TS. Vũ Đức Liêm
  • Tài liệu buổi học:
    • Lịch sử Việt Nam, Lê Thành Khôi – Chương 5,6,7,8
    • Việt Nam và hình mẫu Trung Hoa, Alexander B. Woodside / Vũ Đức Liêm: lời dẫn nhập (Woodside): chương 5
Go to Top