libero DMCA.com Protection Status
Loading Sự kiện

I. GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ

1. Chuyên đề: Triết học & rèn trí nghĩ
2. Thời lượng: 4 buổi.

Buổi 1: “Chủ nghĩa hiện sinh: vấn đề về cái tôi đích thực, khủng hoảng hiện sinh và ‎ý ‎nghĩa cuộc đời”

3. Người hướng dẫn: GS. TS. Nguyễn Vũ Hảo

 

II. HỌC LIỆU

 • Học liệu chính:

  • Nguyễn Vũ Hảo: Tư tưởng triết học của M. Heidegger và ảnh hưởng của nó đến các trào lưu triết học phương Tây thế kỷ XX, in: Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế “Những vấn đề triết học phương Tây thế kỷ XX”, Nxb. Chính trị Quốc gia. Hà Nội, 2007, tr. 349-363.
  • Nguyễn Vũ Hảo: Quan niệm về cấu trúc của cái tôi: Sự chuyển biến từ Kant và Schopenhauer đến Wittgenste, in Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Những vấn đề triết học phương Tây thế kỷ XX”, Nxb. Chính trị Quốc gia. Hà Nội, tr. 349-363.
 • Học liệu mở rộng:
  • Nguyễn Vũ Hảo (Chủ biên và đồng tác giả với Đỗ Minh Hợp): Giáo trình Triết học phương Tây hiện đại, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016.
  • Nguyễn Vũ Hảo, Đạo đức học phương Tây hiện đại – một số học thuyết chính và những ảnh hưởng của chúng ở Việt Nam, Nxb. Thế giới, Hà Nội, 2017.
  • Nguyen, Vu Hao (2016): Quan niệm về con người trong một số trào lưu triết học phương Tây hiện đại – Sách chuyên khảo, Nxb. Thế giới, Hà Nội.
  • Nguyễn Vũ Hảo, Triết học của thế giới đương đại – Luận giải qua các đại hội triết học thế giới –Sách chuyên khảo, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016.
Go to Top