libero DMCA.com Protection Status
Loading Sự kiện
  • Chuyên đề: Triết học và rèn trí nghĩ
  • Module: Xung đột văn hóa và các vấn đề của giao tiếp liên văn hóa
  • Mentor: GS. TS. Nguyễn Vũ Hảo
  • Bài tập trước giờ lên lớp: đọc các bài viết sau đây của thầy Hảo và viết reflection
    • Nguyễn Vũ Hảo (2008): Kiểu tư duy lấy mình làm trung tâm và hạn chế của nó trong bối cảnh toàn cầu hóa, in: Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, No 2, 81-88.
    • Nguyễn Vũ Hảo, Giáo tiếp liên văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa: một số vấn đề triết học”, Tạp chí Triết học, No 7, 2006.
Go to Top