Khai phóng là từ được tạo bởi hai từ là Khai minh và Giải phóng. Khai Minh là thâu nạp kiến thức để mở mang hiểu biết, phá vỡ những hiểu biết sai lầm và dung nạp kiến thức mới. Khai minh cũng có nghĩa là khai mở sự sáng hoặc chiếu ánh sáng vào những nơi còn mù mờ.