Giáo dục khai phóng dành cho con người tự do và dạy họ cách sử dụng tự do của mình. Giáo dục khai phóng là một quá trình tự giáo dục liên tục, tự làm nên chính mình.