Khai sáng là sự thoát ly của con người ra khỏi tình trạng vị thành niên do chính con người gây ra.

— Theo Immanuel Kant